Skip to content

Amendement inzake de Begroting 2021 geld voor broedplaatsen

Inzake de raad van 16 december:


Constaterende dat:
– Het college voorstelt om in het kader van het herstelplan de middelen voor
broedplaatsen vanaf 2021 af te bouwen, waardoor vergevorderde plannen voor
het ontwikkelen van nieuwe ateliers en broedplaatsen door deze bezuiniging niet
door zouden kunnen gaan;
– Het aantal broedplaatsen in Amsterdam hierdoor potentieel afneemt in plaats van
de beoogde groei zoals opgenomen in het Amsterdam Atelier- en
Broedplaatsenbeleid 2019-2022.
Voorts constaterende dat:
– In deze resterende beleidsperiode voor 8 broedplaatsen de contracttermijn
afloopt, veelal ingegeven door planvorming in gebiedsontwikkeling;
– Door de coronacrisis het perspectief op verkoop of (her)ontwikkeling van panden
wellicht minder kansrijk is dan voor de coronacrisis was gedacht.

Overwegende dat;
– (Woon)werkplekken voor kunstenaars belangrijk zijn als onderdeel van de
culturele sector, de identiteit van Amsterdam als stad en de betreffende buurten;
– De stad Amsterdam alles op alles moet zetten om de culturele sector te helpen
om deze crisis door te komen, zodat op de lange termijn, als de coronacrisis
voorbij is, de culturele sector er nog steeds is en bloeit;
– Meer bestaanszekerheid voor de broedplaatsen met een aflopend contract, en
het maken van nieuwe broedplaatsen ervoor kan zorgen dat het aantal woon- en
werkplekken voor kunstenaars in Amsterdam niet alleen op pijl blijft maar zelfs
kan blijven groeien.


Besluit:
– In de Begroting 2021, in programmaonderdeel 4.1 (Kunst en cultuur) € 1 miljoen
aanvullend op te nemen voor broedplaatsen;
– Het college op te dragen het miljoen in te zetten voor:
– Behoud van de bestaande broedplaatsen waarvan het voortbestaan is
bedreigd door aflopende contracten en/of de coronacrisis;
– Het maken van nieuwe broedplaatsen om broedplaatsen die niet
behouden kunnen worden te compenseren en te blijven werken aan groei
van het aantal broedplaatsen.
– Het college op te dragen:
– Grond & Ontwikkeling in samenwerking met Bureau Broedplaatsen een
inventarisatie te laten maken van broedplaatsen waarvan het contract nog
deze collegeperiode afloopt met het oog op (her)ontwikkeling;
– Waar mogelijk het contract met minimaal 1 jaar en bij voorkeur langer te
verlengen, om zo bestaande broedplaatsen een adempauze te geven in
deze moeilijke tijd;
– De resultaten hiervan uiterlijk in het tweede kwartaal 2021 aan de raad
mede te delen.

De bedoelde € 1 miljoen te dekken door:

  • € 0,5 miljoen uit het Herstelplan (p.22) over te hevelen van Programma 7
    Werk, inkomen en participatie naar Programma 4 Kunst, cultuur en
    erfgoed, voor het jaar 2021. Binnen Programma 7 dit in mindering te
    brengen op de gereserveerde middelen voor de werkbonus.
  • € 0,5 miljoen uit de reserve ‘Wonen boven winkels’ in te zetten
  • Alle relevante bedragen en tabellen overeenkomstig aan te passen.

Ingediend door A.M. Bosman (D66), I. Nadif (GroenLinks), H.J.T. Biemond (PvdA), E.A. Flentge (SP) en J.A. Veldhuyzen (BIJ1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *