Skip to content

Amendement inzake toezicht op maximale publieke transparantie overbeloning bij verbonden partijen

Gehoord de discussie over het nieuwe beleidskader verbonden partijen,

Constaterende dat;

  • Amsterdam zich bij beleid bij verbonden partijen conformeert aan het Rijksbeleid voor belo- ning in de (semi) publieke sector en de wettelijke normering topinkomens (WNT);
  • Onderdeel van het WNT normenkader een openbaarmakingsplicht is voor de bezoldiging;
  • Maximale publieke transparantie in beloningsbeleid bij verbonden partijen een natuurlijk on- derdeel moet zijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en integraal onder- deel is van Amsterdamse uitgangspunten;
  • Transparantie over bezoldiging bijdraagt aan verantwoording en naleving van de regels;
  • Geheime rapportage aan het Amsterdamse bestuur over beloningen onwenselijk is;
  • De huidige formulering in het nieuwe beleidskader teveel ruimte laat aan verbonden partijen om af te zien van publieke verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid;

Besluit: De tekst op pagina 19 onder 3.2.6., vierde bullit ‘Erop aan te dringen dat alle beloningen van bestuurders en leden van de RvC van verbonden partijen, op persoonsniveau, openbaar worden gemaakt. Vanuit wetgeving is dit veelal geen verplichting.’

Te wijzigen in:

‘Maximaal gebruik te maken van haar aandeelhoudersbevoegdheden om te bewerkstelligen dat alle beloningen van bestuurders en leden van de RvC van verbonden partijen, op persoons- niveau, openbaar worden gemaakt.’

En de zin ‘Vanuit wetgeving is dit veelal geen verplichting’. te schrappen.

Indieners D.F. Boutkan (PvdA) I. Nadif (GroenLinks), D.O.C. de Jager (D66) en N.T. Bakker (SP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *