Skip to content

Luchtvaart

Motie toekomst van Schiphol

Overwegende dat:− Amsterdam een belangrijke speler is in het nationale luchtvaartdebat;− Het kabinet momenteel werkt aan een luchtvaartnota voor de periode 2020-2050;− Het kabinet zich, bij monde van minister Van Nieuwenhuizen, op het standpuntstelt dat Schiphol met 40.000 vliegbewegingen mag… Read More »Motie toekomst van Schiphol

Motie het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (monitoring- en handhavingssysteem)

Bij de raadsvergadering van 20 juni 2019 is de volgende motie ingediend: Constaterende dat:− Schiphol in toenemende mate zorgt voor geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit eneen flinke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde;− Er daarom in het coalitieakkoord is afgesproken… Read More »Motie het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (monitoring- en handhavingssysteem)