Skip to content

Motie Bedrijvenstrategie 2020-2030 Amsterdam Duurzaam Productief voortgangsrapportage banencreatie bedrijvenmonitor

Ingediend tijdens de raad van 19 mei 2020:


Constaterende dat:

 • de grond in Amsterdam schaars is en daarom met betrekking tot bedrijven
  scherpe keuzes gemaakt moeten worden;
 • in Amsterdam steeds meer een kloof ontstaat tussen werkgelegenheid voor
  laagopgeleiden en hoogopgeleiden waarbij de werkgelegenheid voor praktisch
  en middenopgeleiden verdampt;
 • De bedrijvenstrategie niet uitgesproken kiest voor specifieke werkgelegenheid.
  Overwegende dat:
 • Amsterdam een groeiende behoefte heeft aan praktisch en middenopgeleiden,
  bijvoorbeeld daar waar het gaat om de klimaatambitie en automatisering;
 • de stad bij de toewijzing van bedrijvenlocaties rekening kan houden met de
  werkgelegenheid die het oplevert;
 • er voor een goede afweging daarom sociale indicatoren (zoals type
  werkgelegenheid) meegewogen moeten worden in de keuze.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • Bij de uitvoering van de bedrijvenstrategie de creatie van werkgelegenheid te
  monitoren;
 • Hierbij specifiek aandacht te hebben voor werkgelegenheid voor praktisch en
  middenopgeleiden;
 • Uitkomsten hiervan jaarlijks aan de raad te verstrekken;
 • Daarbij ook een koppeling te maken met de lokale arbeidsmarkt zoals gevraagd
  door de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

Ingediend door H.J.T. Biemond (PvdA), I. Nadif (GroenLinks), N.T. Bakker (SP) en H. Kat (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *