Skip to content

Motie Begroting 2019 Voorkomen van zwerfvuil

Overwegende dat:
− De tarieven voor 2019 van de afvalstoffenheffing ten opzichte van de tarieven van
2018 een enorme verhoging te zien geven, namelijk 17,7% (afvalstoffenheffing)
en 14,7% (reinigingsrecht);
− Voor de tarieven in 2020 bij ongewijzigd beleid nogmaals een extra verhoging
nodig zal zijn;
− De verhoging van de afvalstoffenheffing tevens bedoeld is als prikkel om afval te
verminderen en afval beter te scheiden’ (zie Begroting pagina 172);
− Belonen van het scheiden van afval een van de speerpunten is;
− Opruimen van zwerfvuil veel kosten met zich meebrengt;
− Er een besparing mogelijk is door zwerfvuil te voorkomen;
Tevens overwegende dat:
− Er reeds jaren pogingen worden gedaan om met de producenten van de
verpakkende bedrijven tot een goed afsprakenkader te komen;
− De uitkomst van de huidige gesprekken tussen staatssecretaris, de VNG en
de verpakkende bedrijven nog ongewis is;
− Amsterdam reeds op verschillende beleidsterreinen een voortrekkersrol kan
nemen en het wenselijk is dat dit in het tegengaan van zwerfvuil ook gedaan
wordt.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Te onderzoeken wat er nodig is om plastic inzamelingsprojecten zoals Wasted en
Zero Waste Lab op te schalen en ook uit te voeren in andere stadsdelen.

Ingediend door de leden Ceder (CU), Nadif (GroenLinks) en Kiliç (DENK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *