Skip to content

Motie Economische Verkenningen MRA 2019

Constaterende dat:

 • De Economische Verkenningen MRA 2019 spreken over de grenzen aan de roei;
 • de verkenningen voorts spreken over substantiële onzekerheden op mondiaal,
  regionaal en lokaal niveau;
 • er in de Economische Verkenningen vooral gereflecteerd wordt op behaalde
  resultaten in het verleden gecombineerd met een huidige stand van zaken;
 • Uit de verkenningen blijkt dat er in Amsterdam sprake is van groeiende
  inkomensongelijkheid en de groei van werkgelegenheid vooral bestaat uit banen
  voor hoog opgeleiden;
 • dat praktisch opgeleiden de meest conjunctuurgevoelige banen hebben.
  Overwegende dat:
 • Het voor Amsterdam belangrijk is om economische ontwikkelingen in regionaal
  verband te realiseren;
 • de MRA een belangrijke rol speelt in het richting geven van de regionale
  economische ontwikkelingen;
 • De grenzen aan de groei in zicht komen en de groei van de arbeidsproductiviteit
  al verder afvlakt;
 • Het onzeker is of de huidige periode van hoogconjunctuur nog lang aanhoudt;
 • het van belang is om een economie te behouden waar iedereen van profiteert,
  ook tijdens laagconjunctuur, ongeacht opleidingsniveau.
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
  Een visie te ontwikkelen om een diverse economie te behouden waarin iedereen in
  gelijke mate blijft mee profiteren ongeacht de opleiding

Ingediend door de leden Biemond (PvdA), Kat (D66), Nadif (GroenLinks) en N.T.Bakker (SP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *