Skip to content

Motie het Amsterdams Ondernemers Programma 2019–2022 ’Naar een sterke buurteconomie’ (effecten van gentrificatie in Amsterdam)


Constaterende dat:
− Veel buurten in Amsterdam de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een
snel veranderende samenstelling, wat gepaard ging met een prijsopdrijvend effect
van de woningen;
− Dit ook tot gevolg had dat bepaalde typen winkels en horeca naar deze buurten
trokken;
− Steeds meer bestaande lokale ondernemers moeite hebben met aansluiting
vinden met de nieuwe bewoners in hun wijk.
Overwegende dat:
− Dit geen autonome processen zijn;
− De overheid hier een sturende rol in kan spelen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In het innovatiebudget ruimte te geven aan ondernemers om aansluiting te vinden bij
de veranderende samenstelling van de stad.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Biemond (PvdA), N.T. Bakker (SP) en Kat (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *