Skip to content

Motie inzake bescherm orde-1 panden en monumenten

Overwegende dat:

  • twee panden op de Leidsekade worden verbouwd die wel een orde 1-status hebben, maar niet zijn aangemerkt als monument;
  • dergelijke panden bescherming verdienen en ook het interieur zou moeten worden onder- zocht, met op zijn minst een quickscan, alvorens sloopwerkzaamheden en/of verbouwing plaatsvinden;
  • hier een vergunning is verleend voor sloop/verbouwing zonder dat interieur was onderzocht, en daarmee is behandeld als een orde 2-pand.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • te onderzoeken of en hoeveel panden er zijn in Amsterdam die een orde 1-status hebben, maar die niet zijn aangemerkt als monument, en daarover te rapporteren aan de gemeente- raad, en een voorstel te doen over hoe daarmee om te gaan;
  • te onderzoeken op welke wijze bij de verbouwing van orde 1-panden die geen monumenten- status hebben, een quickscan kan worden uitgevoerd van de historische waarde van het interi- eur en op welke wijze daar bij de beoordeling van de aanvraag Omgevingsvergunning reke- ning mee gehouden kan worden.

Indieners D.T. Boomsma (CDA), I. Nadif (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *