Skip to content

Motie inzake de Begroting 2021 Amsterdamse Bostheater en Museum Het Schip


Ingediend tijdens de raad 16 december 2020:


Constaterende dat

 • Zowel Museum Het Schip en het Amsterdamse Bostheater in het Kunstenplan
  2021-2024 terecht kunnen, respectievelijk in de regeling vierjarige subsidies
  en de regeling tweejarige subsidies en er nog andere regelingen voor hen
  openstaan;
 • Beide instellingen ondanks de exploitatiesubsidie waar zij aanspraak op
  kunnen maken, deze subsidie qua omvang de exploitatie onvoldoende dekt
  en beide instellingen daardoor in de problemen komen.
 • Museum Het Schip een unieke plek is en bijzonder historisch erfgoed;
 • Museum Het Schip van belang is om het erfgoed en de architectuur van de
  Amsterdamse School presenteren;
 • Museum Het Schip een belangrijke educatieve functie heeft;
 • Continuïteit belangrijk is voor Museum Het Schip, dat zich in de afgelopen
  Kunstenplanperiode sterk heeft ontwikkeld en een schaalsprong maakte;
 • Het Amsterdamse Bostheater een unieke plek is van monumentale waarde;
 • Het gaat om een publiekstrekker op een unieke locatie waar natuur en cultuur
  samenkomen;
 • Het Amsterdamse Bostheater een gevarieerd programma biedt met o.a. grote
  zomerproducties, het Boslab Theaterfestival, jeugdprogrammering, concerten
  en gastprogrammering;
 • De gemeente eigenaar is van dit theater en recent heeft besloten hierin te
  investeren en momenteel de renovatie voorbereidt;
 • Het Bostheater bijdraagt aan de spreiding van cultuurbezoekers over de stad;
 • Zeker in tijden van corona buitenlocaties voor theater en muziek belangrijk
  zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
(Kleinschalige) instellingen, in het bijzonder instellingen die buiten het stadsdeel
centrum zijn gevestigd en/of die geen onderdeel uitmaken van het Kunstenplan, mee
te nemen in de uitwerking van het ‘breed herstelplan’ voor de culturele sector.

Ingediend door J. A. Veldhuyzen (BIJ1), I. Nadif (GroenLinks), D.T. Boomsma (CDA), D.G.M. Ceder (CU), H.J.T. Biemond (PvdA), W. van Soest (PvdO) en A. Kiliç (DENK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *