Skip to content

Motie inzake de Begroting 2021: Help kleine Instellingen

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2021:


Constaterende dat:


– Er in het afgelopen decennium flink is bezuinigd op de culturele sector;
– De culturele sector zwaar wordt geraakt door de corona-crisis;
– Het college een aantal bezuinigingen in verband met de besparingsopgave
doorvoert die verschillende delen van de culturele sector ook raken;
– Verschillende (kleinschalige) culturele instellingen (in de stadsdelen buiten
het centrum) tot nu toe niet of nauwelijks aanspraak hebben kunnen maken
op coronasteun vanuit de noodkas, met name in de niet gesubsidieerde
sector, en dreigen om te vallen.


Overwegende dat:


– Het wenselijk is om zoveel mogelijk van de culturele infrastructuur te
behouden, waarbij het gezien de beleidsdoelen van dit college vooral ook
belangrijk is om instellingen buiten het centrum te ondersteunen;
– Het belangrijk is dat het college ook (kleinschalige) instellingen, in het
bijzonder instellingen die buiten het centrum zijn gevestigd en/of geen
onderdeel uitmaken van het Kunstenplan, meeneemt in het volgende pakket
aan noodsteun vanuit de gemeente.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


(
Kleinschalige) instellingen, in het bijzonder instellingen die buiten het stadsdeel
centrum zijn gevestigd en/of die geen onderdeel uitmaken van het Kunstenplan, mee
te nemen in de uitwerking van het ‘breed herstelplan’ voor de culturele sector.


Ingediend door J. A. Veldhuyzen (BIJ1), I. Nadif (GroenLinks), D.T. Boomsma (CDA), D.G.M. Ceder (CU), H.J.T. Biemond (PvdA), W. van Soest (PvdO), A. Kiliç (DENK) en A.M. Bosman (D66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *