Skip to content

Motie inzake het Kunstenplan 2021-2024 Zorg voor voldoende muziekonderwijs in Zuidoost

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:

Overwegende dat:


– college en raad de ambitie koesteren dat alle kinderen in Amsterdam de kans
krijgen om desgewenst muziekonderwijs te volgen;
– beschikbare middelen tevens onder druk komen te staan omdat het Leerorkest
docenten conform CAO moet gaan betalen, wat ook zeer gewenst is, maar waar
echter geen extra middelen voor zijn gereserveerd;
– het Leerorkest zorgt voor kwalitatief zeer hoogstaand muziekonderwijs in
Zuidoost, maar op dit moment in dat stadsdeel minder middelen beschikbaar zijn
voor binnen- en buitenschools muziekonderwijs dan elders in de stad;
– weinig activiteiten zo verbindend en verheffend zijn en dus bijdragen aan een
inclusieve stad als samen musiceren en muziekinstrumenten leren bespelen;
– het Leerorkest op dit moment 140.000 euro tekort komt om aan de bestaande
vraag aan muziekonderwijs in Zuidoost te kunnen voldoen;
– eventuele andere financieringsbronnen die het Leerorkest probeert aan te boren
op dit moment nog onzeker zijn.


Spreekt uit:


Dat het aanbod van muziekonderwijs in Amsterdam Zuidoost niet onder dient te doen aan
het aanbod in andere stadsdelen.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


Zich in te spannen zodat het Leerorkest komend jaar niet gedwongen wordt om haar
activiteiten qua muziekonderwijs te verminderen. En bij het uitblijven van voldoende
sponsor- of andere inkomsten een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad voor het
voldoende op peil houden van het muziekonderwijs in Zuidoost.


Ingediend door D.T. Boomsma (CDA), H.J.T. Biemond (PvdA), I. Nadif (GroenLinks) en D.G.M. de Grave-Verkerk (VVD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *