Skip to content

Motie inzake ontwikkeling proefdiervrije onderzoeksmethoden stimuleren

In de raadsvergadering van 19 maart 2021 is deze motie ingediend:

Constaterende dat:

– de Nederlandse regering in 2015 de ambitie heeft uitgesproken om in
2025 wereldwijd koploper te zijn in proefdiervrije innovatie;
– ondanks inspanningen van het Rijk via het TPI
samenwerkingscollectief het aantal dierproeven nog niet is
gereduceerd, grotendeels vanwege een gebrek aan beschikbare
alternatieve proefdiervrije onderzoeksmethoden;
– bij de bespreking van de discussienota ‘Proefdieren in Amsterdam’ in
februari jl. onder de woordvoerders Dierenwelzijn een brede wens
bleek te bestaan om dierproeven zoveel mogelijk te reduceren en
daartoe als gemeente waar mogelijk proefdiervrije innovatie te
stimuleren.

Overwegende dat:

– Amsterdam met het versterken van o.a. de Life Sciences & Health
(LSH) sector inzet op het versnellen van innovaties en het faciliteren
en ondersteunen van verschillende ecosystemen die zich richten op
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen;
– dierproeven niet alleen door de maatschappij als onwenselijk worden
gezien, maar ook een lage toepasbaarheid kennen binnen de LSHsector;
– in de wetenschap de overtuiging is gegroeid dat juist zonder
dierproeven effectiever onderzoek kan worden gedaan naar met
name de veiligheid en het in kaart brengen van risico’s van bijv.
geneesmiddelen;
– op gemeentelijk niveau, binnen het Economisch herstel- en
investeringsplan, kansen kunnen worden aangegrepen om de
ontwikkeling van proefdiervrije innovatie te bevorderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de uitvoering van het Economisch herstel- en investeringsplan
nadrukkelijk in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van
proefdiervrije onderzoeksmethoden binnen de LSH-sector om zo als
gemeente de uitfasering van dierproeven actief te bewerkstelligen.

Ingediend door A.L. Bakker (PvdD), I. Nadif (GroenLinks), A. Kılıç (DENK, C. Martens (VVD), E.A. Flentge (SP), H. Kat (D66), S. Mbarki (PvdA), J.A. Veldhuyzen (BIJ1), D.G.M. Ceder (CU) en W. van Soest (PvdO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *