Skip to content

Motie inzake participatie De Nieuwe Meervaart

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:


Overwegende dat:

  • Het nieuw te bouwen theater De Nieuwe Meervaart een toevoeging is voor het culturele aanbod voor de stad Amsterdam en Nieuw-West in het bijzonder;
  • Vanwege de coronacrisis de participatieprocedure niet volledig is gelopen zoals gewenst;
  • Het college heeft gesteld dat de locatiekeuze en de integrale benadering van het gehele baai onderdeel worden van de bredere participatie rondom de ontwikkeling van fase twee Osdorpplein/ Centrum Nieuw-West waarvoor een ontwerpbesluit en een investeringsbesluit in de maak is;
  • De aansluiting op het centrumgebied, een integrale aanpak van de openbare ruimte en behoud van zoveel mogelijk groen van groot belang zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


In het vervolg van het ontwerpproces, voor het opstellen van de integrale visie, het participatieproces over de voorkeurslocatie in combinatie met de opwaardering van de openbare ruimte, de afwaardering van de verkeersader Meer en Vaart en de verbinding tussen het centrumgebied en het theater, en de uitkomst van dit participatietraject zwaarwegend te betrekken bij de verdere bestuurlijke besluitvorming over de gebiedsontwikkeling (onder meer het investeringsbesluit fase 2 Centrum Nieuw-West) en het theater (uitvoeringskrediet de Nieuwe Meervaart).

Ingediend door N.A. van Renssen (GroenLinks), I. Nadif (GroenLinks), N.T. Bakker (SP), A.C. de Heer (PvdA) en A. Kiliç (DENK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *