Skip to content

Motie inzake verduurzamen bestaande woningen en erfgoed

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’.
Constaterende dat

 • Voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, aanpassing van de woningen van groot belang is. Dit geldt voor zowel isoleren als aardgasvrij maken.
 • Voor veel Amsterdamse woningen, die een gemeentelijk of een rijksmonument zijn, of die in een beschermd stadsgezicht liggen, aanpassing niet zo makkelijk is. Ze zijn vergunningplichtig en aan verbouwing zijn grote kosten verbonden, zoals voor het vervangen van een raam (en een kozijn) voor HR++ glas of aanpassingen voor een warmtepomp.
 • Een klimaatbestendige woning voor iedereen een leidend principe is in de Omgevingsvisie, zoals ook op pagina 167 in het hoofdstuk Inclusieve stad te lezen is:“Welke keuzes daar ook uit volgen, een klimaatbestendige woning voor iedereen is een leidend principe”

Overwegende dat

 • Klimaatverandering moet worden tegengegaan en de verduurzaming van de bestaande
 • voorraad in Amsterdam mogelijk moet worden gemaakt;
 • In het hoofdstuk “Erfgoed” hier nog te weinig aandacht aan wordt besteed en slechts
 • wordt verwezen naar het Beleidskader Monumenten (p.223) dat aangeeft of en hoe aanpassingen aan monumenten mogelijk zijn. Het doel van dat beleid is echter behoud van
 • erfgoedwaarden, niet de verduurzaming van de bestaande voorraad.
 • Het voor Amsterdammers mogelijk moet zijn hun woning aan te passen aan de eisen van
 • wooncomfort en energiebesparing, zodat de energietransitie mogelijk wordt gemaakt en CO2 uitstoot kan worden teruggedrongen;
 • In de Omgevingsvisie een integrale afweging moet worden gemaakt van verschillende belangen: een gezonde en veilige fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwaliteit, maar ook behoud van erfgoed en duurzaamheid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Te onderzoeken welke (belemmerende) regels worden gesteld voor het verduurzamen van de bestaande voorraad als het gaat om erfgoed.

Indieners N.A. van Renssen (GroenLinks), I. Nadif (GroenLinks), D.F. Boutkan (PvdA), N.T. Bakker (SP), D.O.C. de Jager (D66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *