Skip to content

Schriftelijke vragen het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative

Steden spelen van oudsher een belangrijke rol als voorlopers in maatschappelijke
veranderingen. Zo hebben Vancouver en Barcelona al verklaard het Fossil Fuel NonProliferation Treaty Initiative te ondersteunen, New York en London zijn dat nu aan het
overwegen. Dit verdrag zet zich in op drie doelen: non- proliferatie van fossiele
brandstoffen, uitfasering van wereldwijde fossiele-brandstofvoorraden en een rechtvaardige
overgang naar duurzame energievoorzieningen. Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid
een oproep aan nationale overheden te ondersteunen, die vraagt om dit internationaal
verdrag te ondersteunen met deze doelen. De Haven Amsterdam geeft al invulling aan de
geest van deze oproep door in haar strategie in te zetten op de transitie van een fossiele
haven naar een waterstofhaven.

 1. Is het college bekend met het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?
 2. Deelt het college de mening dat de Amsterdamse klimaatdoelstellingen aansluiten bij
  de doelen van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?
 3. Is het college het met GroenLinks eens dat de Haven Amsterdam in de uitvoering van de
  Havenstrategie een voortrekkersrol kan spelen bij de invulling van dit verdrag?
 4. Is het college het eens met de uitgangspunten van het verdrag: dat gestopt moet
  worden met het zoeken naar en exploiteren van nieuwe kolen-, olie- en gasvoorraden?
  Dat de productie van fossiele brandstoffen moet worden uitgefaseerd? Dat er sprake
  moet zijn van een klimaatrechtvaardige transitie?
 5. Is het college bereid dit verdrag te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college een actieve rol innemen om dit verdrag onder de aandacht te brengen
  van andere wereldsteden, bijvoorbeeld via het C40 netwerk?

Ingediend door de leden Nadif en Groen van GroenLinks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *