Skip to content

Schriftelijke vragen het starten met proeftuinen voor aardgasvrije wijken

Op 3 april 2018 schreven ministers Ollongren en Wiebes een gezamenlijke brief aan
de gemeenten waarin zijn de gemeenten vragen om de komende collegeperiode twee
concrete acties op te pakken: “het starten met proeftuinen voor aardgasvrije
bestaande wijken” en “het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije
nieuwbouwlocaties”. De regering stelt 85 miljoen euro beschikbaar om in
20 gemeenten te beginnen met een grootschalige proeftuin aardgasvrije wijk.
De ministers lichten daarbij toe: “Gelet op de korte aanmeldingstermijn tot 1 juli 2018,
verwachten we dat vooral gemeenten een aanvraag kunnen indienen die al een
haalbaarheidsstudie of concreet plan hebben voor het aardgasvrij maken van een
wijk en toe zijn aan de stap naar de uitvoeringsfase.” En: “Gemeenten kunnen
meedoen met een grootschalige proeftuin voor een aardgasvrije wijk indien al in 2018
gestart kan worden met de uitvoering. Dit dient in de aanvraag te zijn onderbouwd”
Deze uitnodiging van de regering biedt kansen voor de ambities van de gemeente
Amsterdam ten aanzien van aardgasvrije wijken.
Gezien het vorenstaande hebben de leden Groen en Nadif, beiden namens de fractie
van GroenLinks, en het lid Bosman, namens de fractie van D66, op grond van artikel
45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende
schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Heeft het college kennisgenomen van de brief?
 2. Is het college voornemens een aanvraag in te dienen vóór 1 juli? Zo ja, voor welke wijk wil het college dat doen?
 3. Welke leerpunten wil het college trekken uit de eventuele Amsterdamse
  proeftuin aardgasvrije bestaande wijken?
 4. Wordt de raad betrokken bij de keuze van de wijk en zo ja, hoe?
 5. Voor welke wijken in Amsterdam geldt dat er nu al een “haalbaarheidsstudie
  of concreet plan is voor het aardgasvrij maken” van die wijk en of dat die
  wijk toe is “aan de stap naar de uitvoeringsfase”?

Ingediend door de leden Groen en Nadif van GroenLinks en Bosman van D66.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *