Skip to content

Schriftelijke vragen mogelijkheden om de regeling herstel historische winkelpuien opnieuw beschikbaar te maken

In de vorige bestuursperiode hebben de toenmalige VVD-raadsleden Van der Ree, Ruigrok en Toonk het initiatiefvoorstel ‘Amsterdam in de etalage’ ingediend. Hierin werd voorgesteld te in- ventariseren welke historische winkelpuien en gevelreclames – al dan niet verborgen – gereno- veerd zouden kunnen worden om deze in de oorspronkelijke staat te herstellen. De indieners stel- den voor om vervolgens een plan van aanpak uit te werken waarin de gemeente winkeliers te hulp zou schieten bij het renoveren van deze historische winkelpuien.1

Het voorstel heeft uiteindelijk geleid tot een regeling waarbij winkeliers tot 50% subsidie konden krijgen voor de renovatie van een historische winkelpui, tot maximaal 5.000 euro voor onderzoek en tot maximaal 15.000 euro voor renovatie. Totaal werd er 1,3 ton beschikbaar gesteld, waarvan een deel bestemd was voor de inventarisatie en het opzetten van de subsidieregeling.

Uit de antwoorden op schriftelijke vragen van D66 van 19 februari bleek dit voorjaar dat de 1,3 ton inmiddels volledig is benut en dat de historische staat van zo’n 7 winkelpuien zijn/worden hersteld, een aantal renovaties loopt nog (nr. 66).2 De concrete resultaten waartoe deze regeling heeft ge- leid zijn in beeld gebracht in een uitgave van de gemeente en verder ook in een reportage die on- langs verscheen in Het Parool.3 Eerder verscheen er in deze krant een artikel over een herstelde gevelreclame van de Joodse ondernemer Marcus Pels op de Kerkstraat 108 die in Auschwitz werd vermoord.

De indieners van deze vragen zijn van mening dat het zinvol is om te kijken naar de (financiële) mogelijkheden om deze regeling opnieuw beschikbaar te maken voor Amsterdamse winkeliers. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet geheel uitgewerkt, maar er wordt verwacht dat win- kelleegstand gaat toenemen. Zo liet het PBL in december 2020 weten forse leegstand te verwach- ten, op korte termijn met name in Amsterdam.5 Na een periode van leegstand zullen nieuwe win- keliers zich vestigen in deze panden, hetgeen vaak verbouwingen met zich meebrengt. Een uitge- lezen kans om winkelgevels uit het verleden in ere te herstellen. Dat maakt het voor de komende periode extra relevant om nieuwe winkeliers te ondersteunen bij het renoveren van historische winkelpuien, want als nieuwe winkeliers zich eenmaal gevestigd hebben is de kans dat ze hun zaak tijdelijk sluiten voor een verbouwing immers een stuk kleiner.

Los van corona wordt er in toenemende mate online gewinkeld, maar corona versnelt deze trend. Nederlanders zullen ook fysiek blijven winkelen, maar het aspect ‘beleving’ wordt hierbij veel be- langrijker. Dit komt naar voren in diverse onderzoeken.6 Verzorgde winkelgebieden met een histo- rische en artistieke uitstraling dragen versterken dit aspect. Ook hier komt het belang van gereno- veerde winkelpuien om de hoek kijken. Tot slot willen college en raad dat de stad zich gaat richten op een nieuwe type bezoeker dat Amsterdam bezoekt voor cultuur, historie en architectuur. Ook hier kan de uitstraling van winkelgebieden een positieve bijdrage aan leveren.

De indieners zijn benieuwd of het college zich kan vinden in bovengenoemde argumenten en zo ja, of het financiële mogelijkheden zijn om deze regeling weer beschikbaar te maken. De indieners willen hiervoor een aantal suggesties aandragen die het college in overweging kan nemen.

Gezien het vorenstaande stellen de leden De Grave-Verkerk, Biemond, Nadif, Boomsma en Nanninga, namens de fractie van de VVD, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe oordeelt het college het college over de resultaten (gerestaureerde winkelpuien) die zijn behaald doormiddel van de regeling voor het herstel van historische winkelpuien?
  2. Kan het college zich vinden in de argumenten die de indieners van deze vragen aandragen om het belang aan te stippen van het opnieuw beschikbaar maken van deze regeling?
  3. Uit de schriftelijke vragen van D66 blijkt dat het beschikbaar gestelde subsidiebedrag volledig besteed is. Zijn er nadien aanvragen afgewezen omdat er geen budget meer beschikbaar was?
  4. Hoeveel in aanmerking komende gevels uit de inventarisatie zouden nog gebaat zijn renovatie? En in hoeverre zijn de eigenaren en/of winkeliers van deze panden hiervan op de hoogte?
  5. Is er vanuit de gemeente contact geweest met erfgoedverenigingen over dit onderwerp? Zo ja, hoe kijken deze verenigingen aan tegen deze subsidieregeling? Vinden zij het zinvol deze rege- ling te herintroduceren?
  6. Heeft het college in kaart hoeveel geld er op zijn minst nodig is om deze regeling weer beschik- baar te stellen? Zo nee, zou het college dit in samenwerking met erfgoedverenigingen en an- dere betrokkenen in kaart willen brengen?
  7. Ziet het college financiële mogelijkheden om deze regeling opnieuw beschikbaar te maken? Zo ja, welke? Zo nee, wil het college eventuele toekomstige financiële meevallers gebruiken om deze regeling opnieuw beschikbaar te maken?

Indieners

De Grave-Verkerk (VVD), Biemond (PvdA), Nadif (GroenLinks), Boomsma (CDA) , Nanninga (JA21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *