Skip to content

Schriftelijke vragen toekomst van de grote winkelpanden van het vertrekkende Hudson’s Bay

Hudson’s Bay vertrekt uit Nederland, zo maakte de grote Canadese winkelketen
donderdag 19 september 2019 bekend. Het vertrek van Hudson’s Bay zal gevolgen
hebben voor de binnenstad van Amsterdam, waar zij straks twee grote panden leeg
achter zullen laten. Tevens zullen er honderden werknemers op zoek moeten gaan
naar een nieuwe baan.
Op 21 september 2019 berichtte het Parool over de onzekere toekomst van de
winkelpanden in de stad, waarbij vooral werd ingezoomd op het grote pand op het
Rokin. Volgens verschillende experts leent de omvang en oppervlak van het pand
zich niet meer voor één exploitant en pleiten zij daarom voor menging van
verschillende winkels en horeca.
Gezien de grote invloed die de toekomst van deze panden heeft op de toekomst van
de Amsterdamse binnenstad, lijkt het de fractie van de PvdA goed als de gemeente
goede regie voert op het proces wat komen gaat omtrent de herinvulling van de
panden van Hudson’s Bay en de gemeenteraad daar tijdig over informeert.
Gezien het vorenstaande hebben de leden Biemond en Nadif, respectievelijk namens
de fracties van de PvdA en GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement
van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan
het college van burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Is het college op de hoogte van het vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland en
  daarmee ook uit Amsterdam?
 2. Is het college het met de fracties van de PvdA en GroenLinks eens dat gezien de
  omvang en de oppervlakte van de panden die Hudson’s Bay straks achterlaat, de
  herinvulling daarvan een grote invloed zal hebben op de toekomst van de
  Amsterdamse binnenstad?
 3. a. Is het college het met de fracties van de PvdA en GroenLinks eens dat
  (langdurige) leegstand van de panden een slechte invloed heeft op de
  Amsterdamse binnenstad en dus kosten wat kost voorkomen moet worden?
  b. Zo ja, kan het college aangeven welke stappen zij al ondernomen heeft om tot
  een snelle herinvulling te komen van de panden van Hudson’s Bay om daarmee
  (langdurige) leegstand te voorkomen?
 4. Kan het college aangeven welke acties zij tot nu toe al heeft ondernomen om tot
  een herinvulling van de panden van Hudson’s Bay te komen die past bij de visie
  die het college heeft op de toekomst van de Amsterdamse binnenstad?
  Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het huidige bestemmingsplan?
 5. Kan het college aangeven of het wat hen betreft een optie is om de leegstaande
  panden die Hudson’s Bay achterlaat gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor
  kleine ondernemers, creatieve sectoren en andere sectoren waarvoor op dit
  moment een gebrek aan ruimte is?
 6. Kan het college aangeven hoeveel werknemers en specifiek Amsterdammers
  hun baan en dus inkomsten verliezen op het moment dat Hudson’s Bay uit
  Amsterdam vertrekt?
 7. Is het college het met de fracties van de PvdA en GroenLinks eens dat
  de gemeente Amsterdam een actieve rol moet spelen in het begeleiden van deze
  mensen naar een nieuwe baan? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Ingediend door de leden Biemond van PvdA en Nadif van GroenLinks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *