Skip to content

Schriftelijke vragen uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor
toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De PAS is in strijd met Europese
natuurwetgeving. Verschillende kranten berichten dat dit grote gevolgen kan hebben
voor bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Bij de Raad van State lopen nu nog 180 bezwaarprocedures tegen verleende natuurvergunningen.
Op 8 november 2018, bij de behandeling van “Uiten van wensen en bedenkingen
inzake AEB Holding nv: Investering in Biomassacentrale” stelde de fractie van
GroenLinks al vragen aan het college betreffende de PAS. Het college antwoordde:
“Die uitspraak richt zich met name op omgevingsvergunningen en
natuurwetvergunningen die nog niet onherroepelijk zijn en die in de toekomst zullen
afgegeven worden. Voor deze installatie zijn de vergunningen al afgegeven en die
zijn onherroepelijk. Dat betekent niet dat wij niet de noodzaak voelen om hier goed
naar te kijken. Dan gaat het met name om installaties die in de toekomst gebouwd
zullen worden of die al in de plannen staan. Daar gaan we nog beter naar kijken.”
Op dit moment is het college in gesprek met de gemeente Diemen en met
Vattenfall/NUON over een convenant betreft de bouw van een biomassacentrale
in Diemen.

 1. Heeft het college kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State
  betreffende de PAS?
 2. Lopen er nog bezwaarprocedures tegen de vergunning voor de biomassacentrale
  van het Afval Energie Bedrijf?
 3. Wat zijn de te voorziene gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor
  de biomassacentrales van het Afval Energie Bedrijf en die in Diemen?
 4. Heeft het college een overzicht van andere vergunningen, bijvoorbeeld voor
  de aanleg van wegen en of bedrijventerreinen in Amsterdam, die door de
  uitspraak geraakt kunnen worden? Zo ja, wat zijn de te voorziene gevolgen?

Ingediend door de leden Jasper Groen en Imane Nadif van GroenLinks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *