Skip to content

Schriftelijke vragen verlichting rondom sportvelden

In het Beleidskader Verlichting 2017 kondigt de gemeente aan dat ze het beperken
van lichthinder en lichtvervuiling actief gaat stimuleren. In het kader daarvan wordt
geïnventariseerd welke lichtbronnen er ’s nachts branden én waarom ze branden.
Op basis van deze inventarisatie kan worden gekeken naar mogelijke oplossingen om
lichtvervuiling te verminderen. De fractie van GroenLinks heeft signalen ontvangen
van omwonenden, onder andere uit de Diemerbuurt, dat veel sportveldverlichting
regelmatig onnodig lang aanstaat.
In het kader van de recent voorgestelde uitbreiding van het aantal sportvelden en de
extra lichtbronnen die daarbij gepaard gaan is het belangrijk om de effecten van de
verlichting van sportvelden op de natuurlijke omgeving in kaart te hebben. Veel van
de Amsterdamse sportvelden liggen in en rondom groengebieden. Het is van groot
belang dat de ecologie zoveel mogelijk wordt beschermd en zo min mogelijk wordt
verstoord. In het Beleidskader Verlichting 2017 staat dat de effecten van kunstlicht op
dieren verschillen per soort. Sommige soorten vleermuizen zijn gevoelig voor
bepaalde kleuren kunstlicht, terwijl er ook diersoorten zijn die gebruik maken van
kunstlicht vanwege de insecten die zich om de lampen verzamelen. Er wordt
aangekondigd dat er ruimte is voor experimenten met faunavriendelijke verlichting.
Gezien het vorenstaande hebben de leden De Jong en Nadif, beiden namens
de fractie van GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor
de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van
burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Herkent het college de signalen die de fractie van GroenLinks ontvangen heeft
  over de onnodige lichthinder en lichtvervuiling rondom sportvelden?
 2. Zijn er bij de gemeente eerder meldingen gedaan over verlichting rondom
  sportvelden?
 3. Wat is de voortgang rondom de inventarisatie van lichtbronnen bij sportvelden?
  En kunnen wij over de resultaten geïnformeerd worden?
 4. Wat is het huidige beleid rondom de tijdvensters van sportveldverlichting?
 5. Hoe wordt hierop gehandhaafd? Wie is verantwoordelijk voor de handhaving?
 6. Welke maatregelen worden genomen om te zorgen dat sportveldverlichting niet te
  lang aanstaat?
 7. Is er gecommuniceerd met sportclubs over de gevolgen van onnodige
  lichtvervuiling? Zo nee, is het college bereid, sportclubs hierover te informeren?
 8. In het Beleidskader Verlichting 2017 wordt aangekondigd dat er
  geëxperimenteerd gaat worden met faunavriendelijke verlichting in de buurt van
  groengebieden. Wat is de voortgang rondom deze experimenten en in hoeverre
  worden de resultaten van deze experimenten meegenomen in de voorgenomen
  realisatie van nieuwe sportvelden in het Strategisch Huisvestingsplan Sport?
 9. Zijn de effecten als gevolg van de veldverlichting op aanwezige soorten dieren in
  beeld gebracht bij de plannen voor nieuwe sportvelden? Zo ja, kunnen wij over
  deze effecten geïnformeerd worden?

Ingediend door Dorrit de Jong en Imane Nadif van GroenLinks Amsterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *